Het project Groene Buur is ontwikkeld door Duurzaam Sociaal – ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75665794, gevestigd aan C. van Eesterenplein 257, 1333 KK Almere – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Korte uitleg
Op deze pagina leggen we uit welke gegevens we verwerken en waarom. Samengevat gaat het om het volgende:

We willen je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben we bedrijfsgegevens van je nodig. We delen jouw gegevens niet met derden, tenzij we daar vanwege wetgeving toe verplicht ben, of om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Verder nemen we passende beveiligingsmaatregelen door te werken met beveiligde verbindingen.

Persoonsgegevens die we verwerken

Doel van de gegevens die ik verwerk

Geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel:

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (Verwerkersverantwoordelijke) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Duurzaam Sociaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Gevolgen van het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn persoonsgegevens wil verstrekken of niet. Indien de klant bepaalde persoonsgegevens niet wil verstrekken, kan dat als gevolg hebben dat Duurzaam Sociaal niet overgaat tot het sluiten van de overeenkomst dan wel als de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen dat de overeenkomst door Duurzaam Sociaal met onmiddellijke ingang wordt beëindigd.

Klacht ter zake verwerking persoonsgegevens

De klant heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Partners
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat je persoonsgegevens met jouw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen t.b.v. de dienstverlening aan jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Duurzaam Sociaal. Je mag ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die we van je bewaren in een computerbestand naar jou of aan een andere door jou te noemen organisatie te sturen.

Richt je verzoek aan doemee@groenebuuralmere.nl

De gegevens van de functionaris gegevensbescherming zijn:
Sacha de Ruiter
C. van Eesterenplein 257
1333 KK Almere

Vermeld daarbij de reden van je verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Je kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of om je toestemming in te trekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.